Regulamin

Niniejszy Regulamin jest zbiorem zasad i ustaleń funkcjonowania serwisu https://fanlore.pl i każdy Użytkownik chcący zarejestrować się na Portalu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

Na potrzeby lepszego odbioru tego Regulaminu przyjmuję się następujące:

 • termin „Portal” odnosi się do strony https://fanlore.pl
 • termin “Użytkownik” lub “Użytkownicy” odnosi się od osoby lub osób zarejestrowanych i udzielających się na stronie https://fanlore.pl
 • termin “Autor” odnosi się do osoby publikującej swoje powieści/opowiadania/treści/prace na łamach strony https://fanlore.pl
 • termin “Dzieło” odnosi się do opowiadania, powieści, grafiki, komiksu lub innego tworu intelektualnego stworzonego przez Autora
 • „Regulamin” odnosi się do treści niniejszego Regulaminu

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Strona https://fanlore.pl jest serwisem stworzonym, wspieranym, zarządzanym i sponsorowanym przez osobę prywatną, która nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych.

2. Strona https://fanlore.pl pełni rolę portalu społecznościowego, na której każdy może dobrowolnie się zarejestrować i prezentować swoje poglądy / myśli / zdanie w formie komentarzy czy publikowanych wpisów.

§.2 Zasady dotyczące rejestracji i dalszego korzystania z portalu 

1. Rejestracja na stronie https://fanlore.pl jest darmowa i taka w pełni pozostanie.

2. Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji na Portalu, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść (link do Regulaminu znajduje się w formularzu rejestracyjnym Portalu).

3. Od każdego użytkownika wymaga się bezwzględnego przestrzegania Regulaminu w trakcie przebywania na Portalu i podczas aktywnego korzystania z tegoż (tj. pisania komentarzy lub wpisów).

4. Nad przestrzeganiem tego Regulaminu w serwisie https://fanlore.pl czuwać będą Administratorzy i Moderatorzy Portalu.

5. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Portalu (komentarze, wiadomości prywatne, treści na forum czy publikowane Dzieła) jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych Użytkowników Portalu) lub zagrażających naruszeniem ich dóbr osobistych;
b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowanie przemocy i agresji;
e) propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f) rozpowszechnianie treści reklamowych i promocyjnych niezwiązanych z Portalem (wyjątek -Autor może reklamować swoje Dzieła lub Dzieła innego Autora jeśli ten wyraził na to zgodę);
g) rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
h) rozpowszechnianie materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
i) naruszanie praw twórcy Portalu;
j) umieszczanie treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
k) rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.;
l) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
m) rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego;
n) rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
o) rozpowszechnianie spamu.

6. Portal przeznaczony jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. Apeluje się o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.

7. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach portalu. Administratorzy i Moderatorzy zachowują prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

8. Przestrzegaj zasad tzw. Netykiety. Te możemy znaleźć m.in. tutaj.

9. Każdy Użytkownik może dobrowolnie i w każdym momencie usunąć swoje konto z pozycji ustawień konta.

§.3 Kary za nieprzestrzeganie i łamanie regulaminu

Wszelkie odstępstwa od Regulaminu i jego nieprzestrzeganie będą się kończyć następującymi procedurami:

 • Przy pierwszym drobnym wykroczeniu Użytkownik może zostać ukarany upomnieniem ze strony Administratora lub Moderatora.
 • Przy drugim drobnym wykroczeniu Użytkownik może zostać ukarany jednodniowym zablokowaniem konta i dostępem do serwisu.
 • Trzecie drobne wykroczenie może już skutkować zablokowaniem konta Użytkownika na czas dłuższy niż jeden dzień, a karencja może być przyznana na czas nieokreślony.
 • W przypadku dużej ilości wykroczeń konto Użytkownika zostanie zablokowane dożywotnio bez ostrzeżenia
 • W przypadku rażącego przekroczenia regulaminu konto Użytkownika może zostać dożywotnio zablokowane bez ostrzeżenia
 • W przypadku rażącego przekroczenia regulaminu z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w myśl przepisów prawa karnego, konto Użytkownika zostanie dożywotnio zablokowane bez ostrzeżenia, a wszelkie informacje na temat Użytkownika i popełnionego wykroczenia zostaną przekazane do odpowiedzialnych organów prawnych (Portal zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Portalu).

Administracja Portalu zastrzega sobie możliwość do interpretowania poszczególnych sytuacji w sposób subiektywny.

§.4 Zasady dotyczące publikowania treści przez Autorów i Użytkowników na Portalu

1. Wszyscy Użytkownicy lub Autorzy publikujący swoje Dzieła lub komentarze na łamach Portalu zobligowani są do rozpowszechniania wyłącznie treści (wypowiedzi) lub mediów własnego autorstwa. Innymi słowy: ZERO PLAGIATÓW. Mało to etyczne, a i kopiowanie czyjegoś dzieła jest łamaniem prawa.

2. Jeśli Autor posiada już napisane lub stworzone przez siebie (swoje autorskie) Dzieło na innej stronie i pragnąłby je udostępnić również na łamach tego Portalu, to może to uczynić, o ile zezwala na to regulamin strony źródłowej, gdzie Dzieło aktualnie się znajduje.

3. Publikując swoje Dzieło, Autor zgadza się na wszystkie warunki Regulaminu.

4. Administratorzy i Moderatorzy Portalu obligują się do pomagania Autorom publikującym swoje Działa na łamach tego Portalu na tyle, na ile będzie to tylko możliwe.

§.5 Prawa autorskie i wartość intelektualna

1. Wszystkie treści znajdujące się na Portalu są własnością Portalu i Autorów poszczególnych Dzieł.

2. Obowiązuje absolutny zakaz kopiowania i / lub rozpowszechniania wszelkich treści tego Portalu poza nim przez osoby trzecie bez zgody Administracji Portalu i / lub Autorów poszczególnych Dzieł, w tym również treści Regulaminu.

3. Portal dokłada wszelkich starań, by chronić własność intelektualną Autorów publikujących swoje Dzieła na łamach Portalu. Nałożona została blokada kopiowania jakichkolwiek treści z danego Dzieła.

§.6 Postanowienia końcowe

1. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści udostępniane przez Użytkowników i osoby trzecie w komentarzach, tematach / postach na forum, wiadomościach prywatnych czy w powieściach / opowiadaniach publikowanych na portalu FanLore.pl.

2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Portalu i osób trzecich za zamieszczenie na Portalu wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z tego Regulaminu.

3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Portal nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Portalu. Portal zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.

4. Administracja Portalu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

5. Administratorzy Portalu w tym momencie zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia monetyzowania zawartości strony i pobierania korzyści materialnych w ten sposób.

6. Portal może zawiesić swoją działalność bez podawania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec tego Portalu.

7. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.

Wszelkie pytania odnośnie tego Regulaminu i funkcjonowania serwisu https://fanlore.pl proszę kierować mailowo na adres [email protected]

error: Zawartość chroniona prawami autorskimi! Zakaz kopiowania!